Loading

Οροι & Προϋποθέσεις

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Με το παρόν μισθωτήριο συμβόλαιο η επιχείρησή μας εκμισθώνει στον μισθωτή που αναγράφεται στο παρόν , το αυτοκίνητο το οποίο περιγράφεται, με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες αλλά και αυτούς που αναγράφονται στην έμπροσθεν μεριά του, και τους οποίους ο μισθωτής δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ο μισθωτής παρέλαβε το αυτοκίνητο αφού το έλεγξε και το βρήκε χωρίς ελαττώματα, δεν διατύπωσε κάποια επιφύλαξη για την καλή κατάστασή του αφού ρωτήθηκε σχετικά. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το αυτοκίνητο και όλα του τα εξαρτήματα ακριβώς όπως του παραδόθηκε , κατά τους συμφωνηθέντες τρόπους με το παρόν άλλως υποχρεούται σε καταβολή επιπρόσθετα και αποζημίωσης για κάθε ζημία της επιχείρησης.

Η επιχείρηση δικαιούται χωρίς προειδοποίηση και με έξοδα του μισθωτή να επανακτά την κατοχή του αυτοκινήτου οποτεδήποτε διαπιστώσει ότι το όχημά της χρησιμοποιείται κατά παράβαση του παρόντος καθώς και των νόμων της Ελλάδας καθώς και στην περίπτωση όπου η χρήση από το μισθωτή δεν είναι η προσήκουσα ή αντικρούει στα χρηστά ήθη, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Τόπος παράδοσης και παραλαβής του αυτοκινήτου ορίζεται ο τόπος προσωρινής διαμονής του μισθωτή , πλην άλλης συμφωνίας των μερών με επιπλέον χρέωση.

Η ΜΙΣΘΩΣΗ

 • Ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης είναι η μία ημέρα.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης στην επιστροφή του αυτοκινήτου ο μισθωτής μπορεί να χρεώνεται από την επιχείρηση με τα εξής ποσά: για καθυστέρηση από μια έως τέσσερις ώρες με το ποσό των είκοσι ευρώ(20ε) και πλέον των τεσσάρων ωρών με το συμφωνηθέν ημερήσιο μίσθωμα.
 • Η πληρωμή γίνεται με μετρητά και με πιστωτική κάρτα .
 • Η επιχείρηση δικαιούται να ζητά κατά την έναρξη της μίσθωσης και οποτεδήποτε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του μισθωτή ως εγγύηση ακόμη και αν ο μισθωτής εξοφλήσει με μετρητά.
 • Οι τιμές υπόκεινται σε ΦΠΑ 24%
 • Το μίσθωμα και κάθε συμφωνημένη επιπλέον χρέωση είναι προπληρωτέα κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου.

Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ

 • Ο οδηγός του μισθωμένου αυτοκινήτου πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών (και κάθε επιπλέον οδηγός)
 • Η άδεια ικανότητας οδήγησης του οδηγού του μισθωμένου αυτοκινήτου θα πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την ημερομηνία ενοικίασης.
 • Η άδεια θα πρέπει να έχει εκδοθεί από χώρα της ΕΕ ή να είναι Διεθνής Άδεια Οδήγησης που θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από το δίπλωμα οδήγησης της χώρας του οδηγού του μισθωμένου αυτοκινήτου.
 • Για να πραγματοποιηθεί μίσθωση ο μισθωτής θα πρέπει να παρουσιάζει ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ.
 • Σε κάθε μίσθωση μόνο ένας οδηγός καλύπτεται ασφαλιστικά . Για να υπάρξει επιπλέον εξουσιοδοτημένος οδηγός θα πρέπει να είναι παρών κατά την έναρξη της μίσθωσης , να έχει μαζί του ταυτότητα, ή διαβατήριο σε ισχύ και άδεια ικανότητας οδήγησης πληρουμένων και για αυτόν των ανωτέρω όρων (1-4) . Η υπηρεσία του επιπλέον οδηγού χρεώνεται με το εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό των είκοσι ευρώ (20 ε) ανά μισθωτήριο ανά οδηγό και ανεξαρτήτως των ημερών ενοικίασης.
 • Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το κλειδί του αυτοκινήτου και υποχρεούται σε καταβολή του κόστους της αντικατάστασής του σε περίπτωση απώλειάς του.
 • Πρόστιμα και συνέπειες από παραβάσεις του ΚΟΚ βαραίνουν αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου το μισθωτή ο οποίος και υποχρεούται σε εξόφληση αυτών.
 • Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει όλες τις συμφωνηθείσες με την παρούσα μίσθωση χρεώσεις.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 • Ο μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί προσηκόντως το αυτοκίνητο, να ελέγχει την κατάσταση των λειτουργιών του και να μην προβαίνει ο ίδιος ή μη ειδικά εξουσιοδοτημένος τρίτος σε επισκευή αυτού, χωρίς προηγούμενη ρητή άδεια της επιχείρησης.
 • Ο μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο κατά του όρους του παρόντος συμβολαίου. Σε κάθε περίπτωση παραβίασης όρων ο μισθωτής ευθύνεται σε ανόρθωση των ζημιών και σε αποζημίωση της επιχείρησης για κάθε θετική και αποθετική ζημία. Μισθωτής και εξουσιοδοτημένος/οι οδηγός/οι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της επιχείρησης.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η οδήγηση εκτός του οδοστρώματος και των ασφαλτοστρωμένων δρόμων πλην και αποκλειστικά της περίπτωσης όπου αυτή είναι η δίοδος προς το κατάλυμα του μισθωτή.
 • Το αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί για να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα με κόμιστρο, να ρυμουλκήσει ή να σύρει άλλα αυτοκίνητα ή αντικείμενα , για αγώνες ταχύτητας, για υπενοικίαση σε τρίτους, για να μεταφέρει ή να μετακινεί βαριές αποσκευές , εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά , κ.α. Ο παραβάτης του όρου αυτού ευθύνεται έναντι της επιχείρησης αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον μισθωτή ή τον οδηγό του αυτοκινήτου.
 • Απαγορεύεται η χρήση του αυτοκινήτου αν ο μισθωτής ή ο οδηγός είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών ουσιών, βαρβιτουρικών, ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης.
 • Απαγορεύεται η χρήση του αυτοκινήτου για την τέλεση της οποιασδήποτε αξιόποινης κατά το Ελληνικό Δίκαιο πράξης. Ο παραβάτης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον μισθωτή ή τον οδηγό του αυτοκινήτου για κάθε ζημία έναντι της επιχείρησης.
 • Ο μισθωτής και ο κάθε εξουσιοδοτημένος οδηγός φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις παράνομες πράξεις που τυχόν τελέσουν.
 • Ο μισθωτής καταβάλει οποιουσδήποτε φόρους, τέλη, και άλλα έξοδα που αφορούν την μίσθωση καθώς επίσης βαρύνεται με την καταβολή χρηματικών ποινών , προστίμων , δικαστικών εξόδων που επιβλήθηκαν ή θα επιβληθούν στην επιχείρησή μας από παραβάσεις που διαπράχθηκαν από το μισθωτή ή τον οδηγό του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
 • Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής οποιονδήποτε ποσών που πηγάζουν από την παρούσα μίσθωση, ο μισθωτής βαρύνεται με την καταβολή τόκων υπερημερίας , δικηγορικών αμοιβών και όποιων άλλων ποσών και εξόδων συνεπάγεται η εκπρόθεσμη εξόφληση.
 • Απαγορεύεται η οδήγηση του μισθωμένου οχήματος από άτομο μη εξουσιοδοτημένο.
 • Απαγορεύεται η μεταφορά του αυτοκινήτου με πλοίο και η χρήση του εκτός των ορίων του Νομού Ζακύνθου χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της επιχείρησης.
 • Απαγορεύεται η χρήση του αυτοκινήτου εκτός Ελλάδος.
 • Παράταση της μίσθωσης γίνεται αποκλειστικά και μόνον μετά από ρητή έγκριση της επιχείρησης . Κατά την παράταση της μίσθωσης ο μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες της αρχικής μίσθωσης και της παράτασης , είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο είτε για άλλο που δόθηκε σε αντικατάστασή του.
 • Απαγορεύεται η παρακράτηση της κατοχής του αυτοκινήτου πέραν του συμφωνηθέντος χρόνου μίσθωσης . Σε κάθε τέτοια περίπτωση η επιχείρηση δύναται να προβαίνει σε επιπλέον χρεώσεις αλλά και να απαιτεί μισθώματα και ποσά αποζημίωσης. Σημειώνεται ότι ο μισθωτής υπέχει ποινική ευθύνη και μπορεί να διώκεται.
 • Η εκμισθώτρια επιχείρηση δικαιούται να αντικαταστήσει οποτεδήποτε το μισθωμένο αυτοκίνητο με άλλο.
 • Η επιχείρηση διατηρεί πάντοτε την κυριότητα του αυτοκινήτου ενώ ο μισθωτής δεν αποκτά άλλα δικαιώματα πλην αυτά που αναφέρονται στο παρόν το οποίο είναι μισθωτήριο συμβόλαιο,ούτε καθίσταται εκπρόσωπος της επιχείρησης με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού που αναφέρεται στο παρόν ο μισθωτής οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως την επιχείρηση, την αστυνομία και να παρέχει στην επιχείρηση όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με το ατύχημα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ -ΖΗΜΙΕΣ

 • Ασφάλεια προς τρίτους. Παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για υλικές ζημιές, θάνατο, σωματικές βλάβες τρίτων και των επιβαινόντων πλην του οδηγού.
 • Ασφάλεια θραύσης κρυστάλλων. Καλύπτει αποκλειστικά την θραύση των κρυστάλλων του οχήματος πλην του ποσού ευθύνης 200 ευρώ που βαρύνουν το μισθωτή και αντιστοιχούν σε απώλεια εσόδων μέχρι την αποκατάσταση της ζημίας.

  Σε περίπτωση όπου η ζημία οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια του μισθωτή (π.χ. παρκάρισμα σε δρόμο όπου υπάρχει φασαρία, συμπλοκή, ή έξω από χώρο όπου εκτελούνται εργασίες οικοδομής κ.α) η ζημία καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από το μισθωτή.
 • Ασφάλεια κλοπής. Καλύπτει το μισθωτή για ολική κλοπή του αυτοκινήτου, πλην του ποσού ευθύνης 500 ευρώ που βαρύνουν το μισθωτή και αντιστοιχούν σε έξοδα δήλωσης, αναζήτησης, μεταφοράς, απώλεια εσόδων για το χρονικό διάστημα αντικατάστασης του αυτοκινήτου, μείωση της αξίας του και απώλεια χρήσης.

  Ο μισθωτής δεν καλύπτεται για την ολική ή μερική κλοπή του αυτοκινήτου σε περίπτωση που συντρέχει δόλος ή αμέλειά του (π.χ. αν αφήσει τα κλειδιά μέσα ή πάνω στο αυτοκίνητο) και είναι υπόχρεος σε ολική κάλυψη της ζημίας είτε αυτή είναι η αντικατάσταση του αυτοκινήτου σε περίπτωση ολικής κλοπής ή η κάλυψη όλων των απολεσθέντων μερών του αυτοκινήτου και των ζημιών σε περίπτωση μερικής κλοπής.
 • Ασφάλεια πυρκαϊάς. Καλύπτει το μισθωτή σε περίπτωση μερικής ή ολικής βλάβης του αυτοκινήτου από πυρκαϊά , πλην του ποσού ευθύνης 500 ευρώ που βαρύνουν το μισθωτή και αντιστοιχούν σε έξοδα μεταφοράς προς/από συνεργείο και απώλεια εσόδων για το χρονικό διάστημα επιδιόρθωσης ή αντικατάστασής του.

Δεν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη στις εξής περιπτώσεις:

 • Οδήγηση από μη εξουσιοδοτημένο οδηγό.
 • Σωματικές βλάβες και θάνατος οδηγού αυτοκινήτου.
 • Ασφάλεια για τα προσωπικά αντικείμενα των επιβαινόντων (απώλεια, κλοπή, καταστροφή αυτών).
 • Δεν καλύπτεται ο μισθωτής και/ή ο οδηγός του αυτοκινήτου εφόσον βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνευματωδών , ναρκωτικών ή άλλων παραισθησιογόνων ουσιών που επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης.
 • Δεν καλύπτονται οι ζημίες σε φλάς , καθρέπτες, εσωτερικό αυτοκινήτου, σαλόνι, ελαστικά, ζάντες, κεραία, οροφή και κάτω μέρος του αμαξώματος του αυτοκινήτου καθώς και κάθε βλάβη του αυτοκινήτου που προκλήθηκε από τη χρήση λάθος καυσίμου.

  Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο μισθωτής ευθύνεται σε ανόρθωση του συνόλου της ζημίας.
 • Δεν καλύπτονται οι ζημίες που προκαλούνται από εσφαλμένη οδήγηση του μισθωτή και κάθε οδηγού του αυτοκινήτου, χωρίς την αποδεδειγμένη εμπλοκή άλλου οχήματος (π.χ. πρόσκρουση σε τοιχίο, δέντρο, διαφυγή από το οδόστρωμα κ. α) και για την αποκατάσταση τους ευθύνεται ο μισθωτής.
 • Ο μισθωτής ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη ζημία σε οποιοδήποτε σημείο του αυτοκινήτου και υποχρεούται σε ολική αποκατάστασή της εφόσον δεν γίνεται στο παρόν ρητή απαλλαγή του από την ευθύνη.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Ο μισθωτής καλύπτεται και του παρέχεται οδική βοήθεια σε κάθε περίπτωση αποδεδειγμένης βλάβης του αυτοκινήτου (χαλασμένος δείκτης καυσίμου, αλλαγή ρεζέρβας, έναρξη μπαταρίας, ξεκλείδωμα αυτοκινήτου εφόσον το κλειδί είναι μέσα, μεταφορά σε συνεργείο).

ΚΑΥΣΙΜΑ

Η μίσθωση συμφωνείται χωρίς προπληρωμένο καύσιμο αλλά ο μισθωτής οφείλει να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου στο ντεπόζιτο . Εάν επιστρέψει το αυτοκίνητο με λιγότερο καύσιμο από αυτό που είχε όταν παρέλαβε το αυτοκίνητο χρεώνεται με το ποσό των δέκα ευρώ (10 €).

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει από την παρούσα μίσθωση συμφωνείται ότι αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Ζακύνθου.